Főoldal

 gal

 Páloskert

Küldetés Nyilatkozat

A Gondviselés 2011-től lehetővé tette, hogy a Magyar Pálos Rend és a Pálos Házak a Családért Alapítvány között együttműködés jöjjön létre azzal a céllal, hogyaz Alapítvány tulajdonában és pártfogóinak használatában lévő gálosfai földterületeken lévő Páloskertena szabadidő hasznos eltöltésére alkalmas közösségi színtér formálódjon. E társulás minden elemében a közös akarat a hazaszeretet cselekvő megnyilvánulása a katolikus keresztény szellemiségre épülő, pálos lelkiséget hordozó átfogó ökológiai szemlélet megőrzésével és kinyilvánításával.

A működés során az Alapítvány céljainak megvalósulását a pálos hagyományokból merítő önellátó gazdálkodással és az engesztelő-szemlélődő (kontemplatív) életmódra hangolódással kapcsoljuk össze. Az együttműködők által – kiemelten a Magyar Pálos Rend tágabb értelemben vett baráti körében – a jó testi, lelki, szellemi és kapcsolati közérzet kialakítása és fenntartásaaz egyéni, hitéleti és társadalmi érdekeket, szükségleteketkielégítő magatartásformák megismerésével és alkalmazásával történik. Legfontosabb vágyunkra – a pálos költő, Virág Benedek szavaival – hívjuk fel a figyelmet:

„Nem fény, nem világi jó,
Hanem a magával békés lélek boldogít.”

******

A küldetés célkitűzései

Általános:

A Pálos Házak a Családért Alapítvány közhasznú szervezet, melynek elsődleges célja a családok összetartása és a családi, rokoni, baráti, munkatársi kapcsolatok erősítése az üdülés és a közös tevékenység által. Alapnak tekintjük, hogy – Istennek hála – egy gyönyörű természeti környezetben lévő összefüggő területről kell gondoskodnunk, amit nem szándékozunk megbontani, hanem a szerzetesi közösségek gyakorlatát követve a koncentrált irányítás és felelősségvállalás mellett köteleztük el magunkat.

Szellemi:

A mi alapítványunk akkor működik jól, ha biztosítja a megszokott pihenést, hozzá a fenntartható családias házakat, a szeretettel fogadó családot, a baráti légkört, az eszközökkel is segített munkálkodást, a közösségben tervezett célokat. Mindezekre úgy kell a Páloskert területén figyelmet szentelni, hogy meghagyjuk a hely természetes nyugalmát, csendjét és szépségét, mint legfőbb értékeit.

A lelkiség:

A teremtett világ ökológiai egyensúlyának helyreállításábanés megőrzésébena “gyümölcsöző élet” megtapasztalása. Páloskertprogramjaival segítse az országon átívelő kapcsolatok révén az elszigeteltségből való kilépést, erősítse az öröm átélésétegymás megismerése, elfogadása, a segítés, az adás és az együtt munkálkodás által.

Gazdasági:

Alakuló közösségünk szűkebb értelemben vett gazdasági törekvése, hogy Páloskert területén munkánk hatására a Magyar Pálos Rend – nem kolostorhoz kapcsolódó – önellátásra irányuló veteményes-, gyümölcsös-, és virágoskertje valósulhasson meg, ahol egészséges termékeket állítunk elő.

Társadalmi:

Fontos számunkra a birtokunkban lévő cseppnyi országrész természeti, történelmi „háttere”, az erre jellemző hagyományos paraszti kultúra felelevenítése/megőrzése és mindezek érdekében az emberi tettrekészségre és leleményességre sekentés. Területrendezési és gazdasági céljainkat alárendeljük a természet és az emberhez méltó környezet védelmének, megismerésének.

A küldetés résztvevőimindazok közössége, akik elfogadják és tettekre váltjákcéljainkat.

Mindennapi feladatunk a támogatások változatos formáinak felhasználása, hogy Gálosfa Páloskertjében derűs, összetartó közösség, szépülő táj, természetközeli gazdálkodás és otthonos épületek fogadják az ideérkezőket.

Köszönet

KÖSZÖNET mindazoknak, akik ebben az évben adójuk 1%-val támogatták alapítványunkat és akik önzetlen munkájukkal, vagy az értékes, rájuk örökített hagyaték adományozásával segítettek nekünk és bennünket! Hálásan gondolunk ismerős és ismeretlen támogatóinkra, valamint az örömteli együttlétekre. Adjunk hálát mindezért az Úristennek, mert az Ő kegyelméből adhatunk és kaphatunk!

 Az Úr áldása kísérje, adományozóinkat, segítőinket!

 

Képek a Páloskert életéből a Galériában!